Podmínky - Leskros Sady 4/4 - finále 30. října 2021

Ačkoliv se chceme především sejít a užít si adrenalin a skvělou atmosféru závodu, budeme vyžadovat základní pravidla v zájmu pohody a zdraví psů, běžců, hladkého průběhu organizace závodu a zachování všech principů tohoto sportu.

PRAVIDLA ZÁVODU - PRO BĚŽCE I CANICROSSAŘE

 1. Běžecké boty s hřeby jsou v závodě přísně zakázány. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.  
 2. Závodník se povinen řídit se na trase pokynů pořadatele.
 3. Rozhodující je věk běžce v den závodu.
 4. Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku, a nebo musí zákonný zástupce na místě souhlas podepsat.
 5. Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 6. Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 7. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 8. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 9. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 10. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 11. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 12. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 13. Na akcích dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Pořadatele.
 14. Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
 15. Je na odpovědnosti závodníka dostavit se včas na start - stapvený na startovní listině nebo v harmonogramu
 16. kategorie můj 1. závod je určena pro začátečníky, nebo mladé psi k vyzkoušení závodní atmosféry. Není oceněna věcnými cenami, ale pouze medailí

PODÁNÍ PROTESTU

 1. Bude možné na každém závodě v čase stanoveném pořadatelem (po doběhu všech účastníků a před vyhlášením). Po tomto stanoveném čase se již výsledek protestu neodrazí ve výsledcích (avšak stále může dojít alespoň k poučení o znění pravidel či správném chování na trase). Pro podání protestu bude nutné vyplnění formuláře a zaplacení poplatku 100 Kč. Poplatek bude vrácen závodníkovi v případě uznání protestu. Ve formuláři bude nutné identifikovat osobu jménem nebo startovním číslem. Při řešení problému bude nutná přítomnost obou stran. Obě strany budou pořadatelem 3x mikrofonem vyzvány k dostavení k vyřešení problému. Nepřítomnost jedné strany bude brána jako souhlas
 2. PRO UZNÁNÍ A ŘÁDNÉ PŘEZKOUMÁNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL JE TŘEBA - nezávislého očitého svědka, videozáznam nebo přiznání k prohřešku.
 3. PENALIZACE: bude stanovena pořadatelem dle závažnosti prohřešku

REGISTRACE

 1. Registrace je možná skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele a/nebo místech určených Pořadatelem.
 2. Velikost objednaného trička nelze dodatečně změnit.
 3. Zaslání startovního balíčku poštou není možné
 4. Závodník je povinen dostavit se k přejímce startovních balíčků včas a s dostatečným předstihem, nejlépe 30 minut před koncem přejímky
 5. Čas přejímky jednotlivých závodů je stanoven v informacích k jednotlivým závodům, čas přejímky se může lišit u jednotlivých závodů
 6. Po konci přejímky již nebude startovní balíček vydán.
 7. Fronty přejímky jsou označeny a členěny podle abecedy příjmení závodníka i podle kategorií - závodník je povinen stoupnout si do správné fronty

  ZRUŠENÍ ČI PŘEVOD ZAPLACENÉ REGISTRACE

 1. Závodník má právo na převod svého startovného na jiný závod ze série Leskros, popř. na jinou osobu ZDARMA do konce registrací online.
 2. Převod startovného na jinou osobu lze provést na místě za poplatek 50 Kč
 3. V případě převodu na jiný závod se případný cenový rozdíl startovného nevrací.
 4. K přesunu startovného na jiný závod může dojít nejpozději do ukončení on- line registrací.
 5. Zaplacené startovné není možné vrátit, pokud není závod zrušený nebo přesunutý pořadatelem na jiný termín.
 6. Pouze v případě přírodní katastrofy či jiných neovlivnitelných událostí jako je jakákoliv epidemie  může dojít k přesunu či zrušení závodu, v takpvíém případě se startovní vrací za podmínek stanovených pořadatelem, nebo po vyžádání závodníka

PŘEREGISTRACE

 1. Online přepis závodníka, změna trasy možná e-mailem NA ZC.OKSECEMAHEBZOR@OFNI  předem vždy nejpozději do ukončení online registrací.
  Poté až na místě zpoplatněna 50 Kč

  BĚŽECKÝ A CANICROSSOVÝ KODEX

  1. Naše závody se řídí jednoduchými pravidly běžeckého a canicrossového fair play, k přečtení na BĚŽECKÝ KODEX CANICROSSOVÝ KODEX

   PRAVIDLA ZÁVODU - POUZE KATEGORIE CANICROSS

   1. Každý pes může běžet pouze s jedním závodníkem
   2. Rozhodující se váha psa v den závodu
   3. Závodník se může sám rozhodnout startovat ve vyšší váhové kategorii, ale ne naopak
   4. Závodník nemusí startovat se stejným psem ve všech závodech seriálu, avšak pokud změnou psa dojde ke změně váhové kategorie, budou se mu pak body seriálusčítet zvlášť v každé kategorii efektivní sečtení bodů musí zůstat ve stejné váhové kategorii
   5. Závodník může v canicrossu startovat vždy pouze s jedním psem - neplatí v případě, běží - li s každým psem zvlášť s různými registracemi
   6. Psi, kteří se účastní závodu, musí být staří nejméně 12 měsíců.
   7. Povinná výbava: Postroj, sedák, vodítko s amortizérem s maximální délkou 2 m v nataženém stavu // BEZ POVINNÉ VÝBAVY NEBUDE MOŽNÉ PUSTIT ZÁVODNÍKA NA TRASU, BUDE PROBÍHAT NAMÁTKOVÉ PŘEMĚŘOVÁNÍ VODÍTEK PŘED STARTEM //
   8. Běžecké boty s hřeby jsou v závodě přísně zakázány. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.  
   9. Závodů se nesmí účastnit feny po 30 dni březosti a do 6 týdnů po porodu.
   10. Agresivita psů na trati bude prošetřena a případně trestána diskvalifikací, pejskům s problémem s agresí bude pro zachování bezpečnosti povolen start s košíkem.
   11. ZA AGRESIVITU SE POVAŽUJE: Napadení psa jiným psem, štípnutí, kousknutí, ale rovněž jakýkoli jiný nežádoucí tělesný kontakt psa s druhým psem
   12. Hrubé zacházení se psem rovněž nebude tolerováno a bude trestáno diskvalifikací.
   13. Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného předbíhání závodníků, předejít možným konfliktům mezi psy. Při předbíhání doporučujeme informovat předbíhaného z které strany běžíme (“zleva”, “zprava”) aby měl případně možnost sebe i svého psa na míjení připravit.
   14. Nedojde li k uporoznění předbíhaného, a předbíhaný pes projeví agresi, nemusí následně být protest uznán.
   15. Každý pes musí být v prostoru závodu vždy na vodítku.
   16. Pořadatel vyzývá závodníky a jejich doprovod, aby dbali na pořádek v místě parkování na startu a uklízeli po sobě a svých psech.
   17. Každý pes musí mít platná povinná  očkování. Splnění veterinárních podmínek je nezbytné. Platný očkovací průkaz s sebou .
   18. Všichni účastníci se řídí zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.
   19. Platí pravidlo rychlejší má přednost a na vyzvání je pomalejší závodník povinen umožnit předběhnutí
   20. Běžec vždy musí následovat stopu psa.
   21. Každý závodník odpovídá za dostatečnou kondici svého psa pro zdolání náročnosti závodu a připravenost psa na dané podmínky